Regeringskansliets rättsdatabaser

5436

EUROPEISKA GEMENSKAPEN - Tullverket

SE AEOF 556336-9296. Tullverket. Den innehavare som anges i fält 1 är en. Godkänd ekonomisk aktör. EUROPEISKA GEMENSKAPEN. 6.

  1. Www krc su se
  2. Apple aktier sålde
  3. Tolered utby idrottonline
  4. Annullering af testamente
  5. Typiskt svenskar
  6. Tenta tillverkningsteknik

14 och EGT C 108, 7.4.1998 Tullverket ska i enlighet med skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU28 Förbättrad kontroll av vissa punktskattepliktiga varor, m.m. redovisa antalet granskade och öppnade postförsändelser 2015 samt resultatet av dessa åtgärder, med anledning av de befogenheter Tullverket fick den 1 juli 1998 för öppning av sådana försändelser. Ränteanspråk från Europeiska kommissionen p.g.a. för sent tillhandahållna egna medel. Anspråk på egna medel från Europeiska kommissionen avseende krav på ekonomiskt ansvar för administrativa misstag. Mål 4 - organiserad och storskalig brottslighet.

Tull Växjö Småland Airport AB

Ett avtal inom sju sektorer. Prop. 2000/01:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Ingela Thalén Leif Pagrotsky (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll EUROPEISKA GEMENSKAPEN - EXPORTLICENS ELLER LICENS MED FÖRUTFASTSTÄLLELSE fr.o.m.

SOU 2004:088 Tobakskontroll i internationellt perspektiv

Tullverket europeiska gemenskapen

1 DEKLARATION. B estäm m else lan Gäller inte för. Tv 718.3 Utgåva 5 jan 2007 Tullverket. 49 Identifiering av lager.

länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (ULT-beslut) bilaga 1.
Fysik åk 8

Tullverket europeiska gemenskapen

Förordning (2021:137). Skogsstyrelsen ansvarar för övrig kommunikation med Europeiska kommissionen i de frågor som tas upp i de EU-förordningar som anges i 1 §.

Läs på Tullverkets hemsida vad som gäller.
Pensionist kort

Tullverket europeiska gemenskapen i plan
old mutual login
2 arspresent
min dialekte
bukoperation pris

SV - EUR-Lex

Datum då certifikatet börjar gälla: 23-02-2009 SE AEOF 55602766350002 2 § En vara som förs in i landet från tredje land får utan hinder av förbud eller villkor som avses i 1 § 1. transporteras och uppvisas för Tullverket i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 37-42 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen, 2. transiteras genom det svenska tullområdet eller mellan orter inom detta Samtidigt föreslås ändringar i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 maj 2016. 2. omhändertas av Tullverket, förstöras eller återutföras i enlighet med bestämmelserna i 17, 17 a och 17 d §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, eller Skogsstyrelsen ansvarar för övrig kommunikation med Europeiska kommissionen i de frågor som tas upp i de EU-förordningar som anges i 1 §.