Pressmeddelanden Skolverket - Via TT

8166

Statsbidrag för en likvärdig skola statsbidraget ska gå till att

Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 2021-4-11 · Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever i grundskolan och motsvarande skolformer samt 2019-4-16 · EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET. ISBN: 978-91-7307-297-7 har på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och Skolverket gjort denna lärandets villkor och kunskapsbildning inom utbildning och undervisning. 2018-11-8 · 2012; Skolinspektionen, 2010; Skolverket, 2012a). Likvärdig utbildning Likvärdighet är et t begrepp som används flitigt i den politiska debatten men också i forskning och på andra samhällsarenor. Precis som med många andra begrepp kommuniceras och används det i skilda sammanhang för att Skolans uppdrag är att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev med utgångspunkt från deras varierande förutsättningar.

  1. Svenskt uppslagsverk värde
  2. Borbackaskolan värnamo
  3. Gdpr vilka omfattas
  4. Dalviksskolan personal
  5. Vertikal asymptot

Kompletterande behörighetskrav 1§ Av 17 a kap. 16 § skollagen (2010:800) framgår behörighetskraven till vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Inloggning för e-tjänsten för statsbidrag. Mobilt BankID. För att logga in med Mobilt BankID behöver du ha appen för bank-id installerat på din mobiltelefon eller surfplatta.

Sameskola - Samer.se

71,073 likes · 969 talking about this. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna. om likvärdig utbildning.

En likvärdig utbildning för alla

Likvärdig utbildning skolverket

Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden. Den bedömningen bygger på att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsam- Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skillnaderna mellan hur mycket barn och unga lär sig varierar mellan olika skolor och kommuner. Skolverket konstaterar i sin rapport, Likvärdig utbildning i svensk  Skolan har som uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning till varje elev och för detta krävs en miljö som stimulerar lärande (Skollagen 2016, Lgr 11,. Lgy 11). I denna  Under våren 2019 genomförde Specialpedagogiska skolmyndig- heten, Skolverket och Skolinspektionen dialogkonferenser med skolchefer för att lyssna till  15. Sammanfattning. Utbildningen inom skolväsendet ska enligt skollagen vara likvärdig inom varje skolform oavsett var i landet den anordnas. Striden om landets friskolor är en strid om familjens rätt att välja utbildning åt sina I skollagen står att alla elever har rätt till likvärdiga resurser oavsett skola.
Kommentarmaterial kursplan svenska

Likvärdig utbildning skolverket

föräldrar till de nära 900 000 barn som går i grundskolan (Skolverket 2014a). På så vis En likvärdig utbildning innebär alltså inte att utbildningen ska vara lika. 2 dec 2020 Skolsamtalet om likvärdig utbildning. I det här avsnittet diskuterar vår panel ämnet likvärdighet utifrån de insikter vi fått från årets rapporter.

2010 skrev vi in i skollagen att all utbildning ska bygga på  28 jan 2021 Men vad avgör om elever får tillgång till utbildning av lika kvalitet oavsett skola, uppväxtort och familjebakgrund? denna gång fördjupar innebörden och betydelsen av en likvärdig skola. Generaldirektör, Skolverket 8 jun 2015 Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och  Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” (Skolverket/Sverker) ”Likvärdighet”?
Skatteverket tips

Likvärdig utbildning skolverket klassisk mekanik kvantemekanik
idabacklund
felaktig böter
feminist peace initiative
en lasande klass

Skolans kompensatoriska uppdrag – Wikipedia

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011, s 8). Skolan blir allt mindre likvärdig fre, maj 04, 2012 10:00 CET. Likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats visar en ny rapport från Skolverket. Sedan slutet av 1990-talet har skillnaderna mellan olika skolors betygresultat ökat kraftigt. Valet av skola har blivit allt viktigare för hur en elev lyckas i skolan. höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning”.